Privacystatement en Disclaimer

Algemeen
Auticomm. Autisme & Communicatie (Kamer van Koophandel 08170865), hierna te noemen Auticomm., verleent u hierbij toegang tot auticomm.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Auticomm. en derden zijn aangeleverd. Auticomm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy
Auticomm. gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgebonden gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of als u zich opgeeft voor een activiteit. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Dit privacy beleid is van toepassing op alle pagina’s die onder auticomm.nl zijn ondergebracht.

Privacy Statement Auticomm

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst
afneemt van Auticomm of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Marjon Kuipers
Onderneming: Auticomm
Bezoekadres: Wolferlanden 32
7542 CZ Enschede
Nederland
E-mail: marjonkuipers@auticomm.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 22670970
KvK-nummer: 8170865

Auticomm is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordering
Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de administratie van klanten en de administratie
voor analyse- en marketingdoeleinden. Auticomm is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Auticomm is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Auticomm, waaronder
https://www.autismeacademie.nl.
Auticomm verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de
uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website,
persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Auticomm opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Auticomm.
Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Auticomm om de overeenkomst uit
te voeren.
Auticomm gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de
persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Auticomm altijd de
passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,
verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk
verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Auticomm worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,
adres, postcode, woonplaats,  telefoonnummer en/of e-mailadres
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te
allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of
andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Auticomm altijd eerst
toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en
verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de
gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een
ondubbelzinnige verklaring gericht aan marjonkuipers@auticomm.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte;
– in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Auticomm gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval
zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden
voor Auticomm, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op
alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van
toepassing.
Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de
payment provider.
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan
de e-mail service provider.
Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe
klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachtenworden verstrekte aan de externe klachtenservice.
Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming
aan u gevraagd.
Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden
verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar marjonkuipers@auticomm.nl.
Het staat Auticomm vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Auticomm ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Auticomm. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van
Auticomm. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks
herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Auticomm.

Gegevens over uw bezoek op de site
Auticomm. meet informatie over uw verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Informatie op de site
De website auticomm.nl is met zorg samengesteld en wordt naar vermogen onderhouden. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is. Wilt u, wanneer u dit merkt, dit melden via het contactformulier? De eigenaar van de website auticomm.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Ook kan de geboden informatie niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij of behandeling door een arts of hulpverlener. Aan de informatie kan geen diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend. Het gebruik van de informatie is dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Reacties op de site
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Auticomm. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Auticomm. zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Ervaringen van cliënten op de site
Ervaringen van cliënten van Auticomm, zoals deze op auticomm.nl worden gepubliceerd, zijn door hun op papier gezet als gedicht, verhaal of lied of vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst wordt altijd vóór publicatie door de geïnterviewde persoon geaccordeerd. Auticomm. realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

Links
Op de website van Auticomm. staan links naar externe websites. Vermelding van deze links betekent niet dat Auticomm. per definitie achter alle doelstellingen en werkwijzen van deze organisaties staat. Wilt u op uw website of webpagina een link plaatsen naar auticomm.nl? Dat kan! Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen.

Gebruik van teksten of foto’s
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Auticomm. en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Auticomm., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Indien u nog vragen of twijfels in zaken deze disclaimer heeft kunt u contact met ons opnemen.