Klachtenregeling

Gedragscode & Klachtenregeling voor Auticomm/Autismeacademie en Autismevriendelijke Coaches

Auticomm/Autismeacademie

De Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de betreffende trainer.  Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden.
Klachten kunnen per email ook gemeld worden bij de directie  van de Autismeacademie, Marjon Kuipers MSc.  Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging.  Vanzelfsprekend zullen alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

De betrokkenen spannen zich gezamenlijk in de klacht op te lossen. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing. Mocht dit onverhoopt uitlopen dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Wanneer geen bevredigende oplossing wordt gevonden treedt de geschillenregeling in werking, die hieronder beschreven wordt. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van 5 jaar.

Alle geschillen zullen, in geval dat partijen in gezamenlijk overleg geen oplossing kunnen vinden, worden voorgelegd aan de onafhankelijk MFN Mediator Gea van Klompenburg MME. Een eventueel oordeel of uitspraak over de klacht is bindend en partijen zullen zich conformeren aan deze uitspraak.

Autismevriendelijke Coaches

Het doel van de Gedragscode voor Autismevriendelijke Coaches  is professionaliteit van de Autismevriendelijke Coaches te formuleren als leidraad voor professioneel coachen van mensen met een vorm van autisme.
De Autismevriendelijke Coach is overtuigd van mogelijkheden tot het ontwikkelen van empowerment en gelijkwaardigheid bij de cliënt.
Coachen door een Autismevriendelijke Coach is voorwaardenscheppend handelen op basis van commitment.
Een Autismevriendelijke Coach gaat uit van de kwaliteiten die ieder mens in zich heeft en is in staat mensen met autisme te stimuleren de gewenste doelen te behalen.  De optimale situatie voor bloei is dat ieder zich gerespecteerd weet voor het deel dat hij of zij vervult in onze maatschappij. De hoofdtaak van de Autismevriendelijke Coach is hieraan een bijdrage te leveren.

 • De Autismevriendelijke Coach gaat uit van doelgerichtheid & toekomstgerichtheid, vertrouwen & vertrouwelijkheid, efficiëntie, flexibiliteit en mogelijkheden.
 • De Autismevriendelijke Coach inspireert en stimuleert de ander zijn of haar eigen oplossingen te vinden.
 • De Autismevriendelijke Coach erkent ieders recht om in vrijheid keuzes te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.
 • De Autismevriendelijke Coach laat cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 • De Autismevriendelijke Coach hanteert “the People first languae”.
 • De Autismevriendelijke Coach erkent dat hij of zij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van een cliënt die zich in een kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
 • De Autismevriendelijke Coach laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
 • De Autismevriendelijke Coach gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij of zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen.
 • De Autismevriendelijke Coach maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk van hem of haar is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om cliënt of relaties van cliënt te benadelen.
 • De Autismevriendelijke Coach dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de coach en de organisatie rond de Autismevriendelijke Coach niet wordt geschaad.
 • De Autismevriendelijke Coach dient zich aan de coaching te onttrekken als naar zijn of haar mening de Gedragscode niet wordt of kan worden nageleefd.

Geheimhouding
Een Autismevriendelijke Coach betrekt geen derden bij de coaching en verstrekt over de coaching geen informatie aan derden behoudens schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiging.

Honorarium
De Autismevriendelijke Coach is vrij zelf zijn/haar honorarium voor coachings vast te stellen.
De Autismevriendelijke Coach dient een duidelijk gespecificeerde urendeclaratie in.

Uitingen
De Autismevriendelijke Coach heeft recht op een vermelding in het register van Autismevriendelijke Coaches van de Autismeacademie van Auticomm. autisme & communicatie.
Uitsluitend de Autismevriendelijke Coach die ingeschreven is in het register van Autismevriendelijke Coaches van de Autismeacademie van Auticomm heeft recht op het voeren van het geregistreerde beeldmerk van Autismevriendelijke Coach en mag de titel Autismevriendelijke Coach voeren.
Bij niet nakoming van de gedragsregels zoals omschreven behoudt de directie van de Autismeacademie van Auticomm. autisme & communicatie te allen tijde het recht de vermelding van de betreffende Autismevriendelijke Coach in het register van Autismevriendelijke Coach van Auticomm. autisme & communicatie te beëindigen en tegelijkertijd vervalt daarmee voor de betreffende Autismevriendelijke Coach het recht van het voeren van het beeldmerk Autismevriendelijke Coach en het recht  op het voeren van de titulatuur Autismevriendelijke Coach.

Klachtenregeling
Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de coach op wie de klacht betrekking heeft  en het op een laagdrempelige wijze oplossen van de klacht.In geval van een klacht kan cliënt, de opdrachtgever of de opdrachtgever namens de cliënt de klacht  schriftelijk kenbaar maken aan De Autismeacademie van Auticomm. autisme & communicatie, waarna de klachtencommissie bestaande uit twee personen van de organisatie en een per voorval aan te wijzen collega Autismevriendelijke Coach een klachtenprocedure in zal stellen.

Procedure klachtenregeling
Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij De Autismeacademie van Auticomm. autisme & communicatie
De klager doet daarbij in elk geval opgave van:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • De naam van De Autismevriendelijke Coach;
 • De coachovereenkomst indien beschikbaar;
 • Een korte omschrijving in maximaal 500 woorden van de desbetreffende coaching;
 • Periode van de coaching;
 • Een korte omschrijving in maximaal 500 woorden van de klacht.

De medewerker van de Autismeacademie zendt de Klager binnen een week een ontvangstbevestiging en stuurt de betreffende Autismevriendelijke Coach binnen een week de klacht toe.
Binnen een week na ontvangst van de klacht overlegt de klachtbehandelaar met klager of de klacht binnen de klachtenregeling kan worden behandeld.
Bij voortzetting van de klachtbehandeling worden klager en Autismevriendelijke Coach gehoord. De Klacht wordt afgehandeld binnen zes weken nadat de klachtbehandelaar de klacht heeft ontvangen.
Wanneer de klachtbehandeling is beëindigd, stuurt de klachtbehandelaar een schriftelijk beëindigingbericht aan klager en de Autismevriendelijke Coach.
De klachten commissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de Autismevriendelijke Coach.
Auticomm. autisme & communicatie neemt de kosten van de klachtbehandelaar voor haar rekening. Kosten die klager en Autismevriendelijke Coach zelf maken komen voor eigen rekening.
Na beëindiging van de klachtbehandeling zal de klachtbehandelaar alle stukken met betrekking tot de klachtbehandeling vernietigen.
Gedurende de gehele procedure wordt door alle partijen de vertrouwelijkheid ten aanzien van personen en informatie in acht genomen.
Deze Klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de directie van de Autismeacademie van Auticomm. autisme & communicatie.

Waarschuwingen en maatregelen
In het geval de klachtencommissie in haar uitspraak de klacht – al dan niet gedeeltelijk – gegrond heeft verklaard kan de directie van de Autismeacademie van Auticomm. autisme & communicatie besluiten een maatregel jegens de betreffende Autismevriendelijke Coach te treffen.

Een jegens een Autismevriendelijke Coach te treffen maatregel kan inhouden het, al dan niet tijdelijk:

 • Beperken van aan de Autismevriendelijke Coach gegeven rechten
 • Wijzigen van de status van de Autismevriendelijke Coach
 • Beëindigen van de vermelding in het Register Autismevriendelijke Coach van Auticomm. autisme & communicatie en vervallen van het recht op de titulatuur Autismevriendelijke Coach en het vervallen van het recht op het voeren van het beeldmerk Autismevriendelijke Coach..

Alvorens een besluit te nemen over een te treffen maatregel treedt de directie van De Autismeacademie van Auticomm.  autisme & communicatie in overleg met de Autismevriendelijke Coach.
Dit overleg heeft bij voorkeur de vorm van een persoonlijk onderhoud.

Na het overleg met de Autismevriendelijke Coach neemt de directie een besluit tot het al dan niet treffen van een maatregel.
Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.