Algemene Voorwaarden

Consulten
In overleg met de coach kan er een intakegesprek plaatsvinden. Indien client en coach besluiten tot verdere samenwerking zal er voor het intakegesprek geen tarief gerekend worden. Indien er geen vervolgafspraken gemaakt worden dan is voor de intake het tarief verschuldigd. Het tarief spreekt u af met de betreffende coach.
Ingeplande consulten kunnen tot 24 uur voor het betreffende tijdstip van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Binnen een termijn van 24 uur is het volledige tarief voor het ingeplande consult verschuldigd.

Trainingen
Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van veertien dagen. Annulering van deelname aan trainingen, cursussen & workshops en het annuleren van consulten is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de geplande eerste dag. Bij annulering tussen vier weken tot twee weken voor datum van deelname wordt 20% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor de geplande datum zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande datum, is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien u recht heeft op een terugbetaling dan zullen wj het betreffende bedrag binnen 2 weken op hetzelfde rekeningnummer terugboeken.

Betaling
Betalingstermijn is standaard 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Bij gedeeltelijke vergoeding of geen vergoeding van het factuurbedrag via het PGB of door derden blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd van kracht. Bij uitblijven van de betalingen geven wij de vordering uit handen aan Deurwaarderskantoor Groothuis, Ligtermoet & Nijhuis te Enschede waarbij de kosten van incasso voor rekening van de betalingsplichtige komen.

Geheimhouding
Deelnemers aan trainingen & cursussen en trainers & gasttrainers verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de trainingen van elkaar hebben verkregen. Coaches verplichten zich eveneens tot geheimhouding.

Materiaal
Al het mogelijke werd gedaan om de informatie in het cursusmateriaal zo juist en zo actueel mogelijk te maken. Auteurs kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan. Niets uit de uitgaven van Auticomm.|AutismeAcademie of Plan B Academie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Deelname
In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de trainingen & cursussen, behouden wij ons het recht voor, deze cursus te annuleren of te verschuiven. In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen.